Политика за поверителност

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. "Светът на красотата" ЕООД е администратор на лични данни.

2. "Светът на красотата" ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия и при предходно или последващо обслужване на потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица

3. "Светът на красотата" ЕООД  се ръководи от принципите на приетата Декларация за поверителност, вътрешните политики за Защита на личните данни и Информационна сигурност и изискванията на законодателството на Република България и приложимото право на Европейския съюз.

4. В регистрационния формуляр, попълван от потребителя при регистрацията, "Светът на красотата" ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

5. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, добавени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят, има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

6. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол, са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай "Светът на красотата" ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

7. "Светът на красотата" ЕООД събира и използва информацията за потребителите единствено за целите, за които са предоставени и са били споделени с Фирмата.

8. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на стоки, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.

9. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява част от събраните лични данни да бъдат предоставяни на трети страни, с които "Светът на красотата" ЕООД  е в договорни отношения, свързани с изпълнението на доставка на поръчаните стоки и услуги от електронния магазин на "Светът на красотата" ЕООД.

10. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в настоящия уебсайт, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили, качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от "Светът на красотата" ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако потребителят изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в настоящия уебсайт (харесвани продукти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него стоки/услуги (брой, цена, конкретика) винаги могат да бъдат използвани от "Светът на красотата" ЕООД за целите на директния маркетинг.

11. "Светът на красотата" ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато:

1. е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;

2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

3. други посочени в закона случаи.