Общи условия за ползване

1.Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне от "Светът на красотата" ЕООД - (ЕИК BG206959868), наричано по-долу ФИРМАТА, на собствените интернет сайтове Svetat na noktite (САЙТОВЕТЕ), както и техни под домейни, за информационни цели и за извършване на дистанционна търговия с потенциални купувачи-потребители, и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайтовете Svetat na noktite, както и техни под домейни, собственост на "Светът на красотата" ЕООД

2,Настоящите Общи условия обвързват всички посетители на сайтовете.

3. Страни по настоящия договор са "Светът на красотата" ЕООД - (ЕИК BG206959868)  от една страна и всеки потребител, заредил коя да е страница от интернет сайтовете, управлявани от и собственост на фирмата.

4. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и всяко негово активно действие или запазване на пасивно поведение, след като сайтът е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление за съгласие с настоящите Общи условия.

5. Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна препратка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други страници от сайтовете на фирмата.

6. Запазване на пасивно поведение означава не напускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.  "Светът на красотата" ЕООД предоставя за ползване на потребителите информационен портал и платформа за онлайн пазаруване чрез интернет сайта си Svetat na noktite , негови под домейни или други домейни, собственост на и управлявани от "Светът на красотата" ЕООД, при условията на договор за сделки от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на настоящия договор.

2. Договорът за сделка от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги посредством платформата, предоставена от "Светът на красотата" ЕООД, е различен от настоящите Общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договор за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на Договора за сделка от разстояние, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.

Регистрация:

1. Регистрацията на потребители в настоящия сайт е БЕЗПЛАТНА и СВОБОДНА за всички посетители на сайтовете.
2. При регистрация в уебсайта на "Светът на красотата" ЕООД, потребителят дава съгласието си да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна, по усмотрение на "Светът на красотата" ЕООД, всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.
3. Регистрираните потребители се идентифицират пред системата чрез своите имейл и парола. Допълнително всеки регистриран потребител посочва в потребителския си профил адрес за доставка и телефон за контакти.
3.1.Потребителят декларира, че посочените от него данни в процеса на регистрация са верни, точни, актуални и пълни, в обема, изискван за регистрация от сайта.
а професионална употреба от уеб магазина.

4. Потребителят се задължава след регистрация и при използване на уебсайта на "Светът на красотата" ЕООД :
да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия за ползване, Интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави;
да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
да уведомява незабавно "Светът на красотата" ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение;
да не се намесва в правилното действие на системата включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп, извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;
да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на "Светът на красотата" ЕООД  и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.